REGULAMIN POBYTU KURACJUSZA W ZOZ

Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej

Sanatorium Uzdrowiskowym Gryf

 1. Kuracjusz ma prawo przebywać w obiekcie na leczeniu:
  1. sanatoryjnym
  2. rehabilitacyjnym
  3. pełnopłatnym (pobyt komercyjny)
 2. Rejestracja kuracjuszy odbywa się w Recepcji, gdzie pobiera się częściową odpłatność od osób ze skierowaniem sanatoryjnym i rehabilitacyjnym z NFZ.
 3. Kuracjusze są zobowiązani do uiszczenia opłaty za pobyt w ciągu 72 godzin.
 4. Po przyjeździe do Sanatorium kuracjusz powinien okazać pielęgniarce dyżurnej następujące dokumenty:
  1. skierowanie z NFZ
  2. wniosek lekarski na leczenie uzdrowiskowe
  3. wyniki badań dodatkowych
 5. Turnus sanatoryjny rozpoczyna się od godziny 14.00 (od obiadu pierwszego dnia) , a kończy się o godzinie 12.00 ( do śniadania w dzień wyjazdu)
 6. Kuracjusz zostaje zbadany przez lekarza w ciągu 24 godzin od przyjęcia do sanatorium oraz zostaną mu zlecone zabiegi lecznicze według określonych wskazań.
 7. Kuracjusz powinien zgłaszać się na badania oraz zabiegi lecznicze punktualnie w wyznaczonym miejscu, ściśle przestrzegając zaleceń i wskazań w zakresie określonych zabiegów. Zabiegi nie wykorzystane z winy kuracjusza przepadają.
 8. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia Kuracjusza powinien on niezwłocznie powiadomić dyżurną pielęgniarkę.
 9. Godziny posiłków dla Kuracjuszy:
  1. śniadanie         7.15
  2. obiad              12.15
  3. kolacja            17.15
 10. W przypadku  wcześniejszego przyjazdu do  Sanatorium ośrodek nie gwarantuje zakwaterowania, jedynie w przypadku wolnych miejsc i za wcześniejszą rezerwacją według cennika hotelowego aktualnie obowiązującego.
 11. W przypadku nieuzasadnionych, nieterminowych wyjazdów oraz przyjazdów pobierane są dodatkowe opłaty w wysokości:
  1. sanatorium (21 dni) – 68,00 zł za dobę
  2. rehabilitacyjna sanatoryjna (28 dni) – 88 zł za dobę
 12. Wypis z sanatorium następuje ostatniego dnia oznaczonego na skierowaniu. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z kontynuowania leczenia uzdrowiskowego przez kuracjusza (wcześniejszy wyjazd) pobierana jest odpłatność za każdą dobę w wysokości równowartości kwoty, jaką otrzymuje Sanatorium Gryf na podstawie umowy zawartej z odziałem NFZ za osobodzień pobytu kuracjusza. Każda rezygnacja z kontynuowania leczenia uzdrowiskowego musi być uzasadniona i udokumentowana. Za uzasadnioną rezygnację uznaje się chorobę, wypadek losowy, potwierdzony stosownym zaświadczeniem. Zamiar wcześniejszego wyjazdu należy zgłaszać w Recepcji Sanatorium celem załatwienia niezbędnych formalności, a także uregulowania wzajemnych zobowiązań (zapłaty). Kuracjusz rezygnujący z kontynuowania leczenia uzdrowiskowego składa lekarzowi prowadzącemu pisemne oświadczenie.
 13. W dniu wyjazdu kuracjusz proszony jest o przekazanie karty zabiegowej pielęgniarce dyżurnej oraz odebranie karty informacyjnej.
 14. Cisza nocna w Sanatorium obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00. Samowolne opuszczenie obiektu w godz. 22.00-6.00 przez kuracjusza z NFZ jest zabronione.
 15. W Sanatorium obowiązuje Kuracjusza przestrzeganie przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych.
 16. Kuracjusz odpowiada materialnie za wyposażenie pokoju, w którym przebywa.
 17. Kuracjusz zobowiązany jest do utrzymania czystości i do przestrzegania porządku na terenie całego sanatorium.
 18. Prosimy o nie używanie w pokojach grzałek, kuchenek elektrycznych i żelazek.
 19. Zabrania się wynoszenia przez kuracjuszy z restauracji sztućców i nakryć stołowych.
 20. Sanatorium nie ponosi odpowiedzialności za zaginione cenne przedmioty (jak np. sprzęt, biżuteria, ) oraz gotówkę będące własnością kuracjusza, a nie zostały oddane do depozytu.
 21. Pokoje należy zamykać na czas nieobecności a klucze pozostawić w Recepcji. W przypadku zgubienia lub zniszczenia klucza kuracjusz ponosi opłatę w wysokości 200 zł.
 22. W Sanatorium obowiązuje zakaz spożywania alkoholu w pokojach oraz bezwzględny zakaz palenia na terenie obiektu..
 23. Kuracjusz nie stosujący się do postanowień niniejszego Regulaminu może zostać przedterminowo, dyscyplinarnie wypisany  z Sanatorium.
 24. Sanatorium zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu szkody materialnej wyrządzonych przez kuracjusza na drodze postępowania sądowego.
 25. Skargi i wnioski przyjmuje Dyrektor Sanatorium w środę w godz. 13.00-14.00

 

KIEROWNIK ZOZ –  MARIOLA KLUKACZEWSKA

Z-CA DS. LECZNICTWA –  ADAM SIENKIEWICZ

 

LICZBA MIEJSC I STANDARD POKOI ZAKONTRAKTOWANYCH W NFZ NA 2017 ROK

 

LP.

SANATORIUM 21 DNI  DLA DOROSŁYCH

SANATORIUM-REHAB.  28 DNI  DLA DOROSŁYCH

 

TERMIN

ILOŚĆ SKIEROWAŃ

TERMIN

ILOŚĆ SKIEROWAŃ

1

05.01-26.01.2018

117

02.01-30.01.2018

50

2

06.01-27.01.2018

60

31.01-28.02.2018

50

3

27.01-17.02.2018

130

01.03-29.03.2018

36

4

18.02-11.03.2018

130

30.03-27.04.2018

36

5

12.03-02.04.2018

110

28.04-26.05.2018

30

6

03.04-24.04.2018

110

27.05-24.06.2018

30

7

25.04-16.05.2018

110

25.06-23.07.2018

26

8

17.05-07.06.2018

90

24.07-21.08.2018

28

9

08.06-29.06.2018

90

22.08-19.09.2018

34

10

30.06-21.07.2018

90

20.09-18.10.2018

52

11

22.07-12.08.2018

90

19.10-18.11.2018

55

12

13.08-03.09.2018

90

19.11-15.12.2018

55

13

04.09-25.09.2018

90

 

 

14

26.09-17.10.2018

105

 

 

15

18.10-08.11.2018

155

 

 

16

09.11-30.11.2018

155

 

 

17

01.12-22.12.2018

155

 

 

 

STANDARDY POKOI ZAKONTRAKTOWANYCH Z NFZ:

 1. POKÓJ 1-OS Z PEŁNYM WĘZŁEM HIGIENICZNO- SANITARNYM
 2. POKÓJ 2-OS Z PEŁNYM WĘZŁEM HIGIENICZNO- SANITARNYM
 3. POKÓJ WIELOOSOBOWY Z PEŁNYM WĘZŁEM HIGIENICZNO- SANITARNYM
 4. POKÓJ TYPU STUDIO 1-OS I 2-OS

 

POKOJE SĄ PRZYDZIELANE PO PRZYJEŹDZIE KURACJUSZY W MIARĘ DOSTEPNOŚCI DANEGO STANDARDU POKOJU NA OKREŚLONYM TURNUSIE SANATORYJNYM