REGULAMIN POBYTU KURACJUSZA W ZOZ

Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej

Sanatorium Uzdrowiskowym Gryf

 1. Kuracjusz ma prawo przebywać w obiekcie na leczeniu:
  1. sanatoryjnym
  2. rehabilitacyjnym
  3. pełnopłatnym (pobyt komercyjny)
 2. Rejestracja kuracjuszy odbywa się w Recepcji, gdzie pobiera się częściową odpłatność od osób ze skierowaniem sanatoryjnym i rehabilitacyjnym z NFZ.
 3. Kuracjusze są zobowiązani do uiszczenia opłaty za pobyt w ciągu 72 godzin.
 4. Po przyjeździe do Sanatorium kuracjusz powinien okazać pielęgniarce dyżurnej następujące dokumenty:
  • skierowanie z NFZ
  • wniosek lekarski na leczenie uzdrowiskowe
  • wyniki badań dodatkowych
 5. Turnus sanatoryjny rozpoczyna się od godziny 14.00 (od obiadu pierwszego dnia) , a kończy się o godzinie 12.00 ( do śniadania w dzień wyjazdu)
 6. Kuracjusz zostaje zbadany przez lekarza w ciągu 24 godzin od przyjęcia do sanatorium oraz zostaną mu zlecone zabiegi lecznicze według określonych wskazań.
 7. Kuracjusz powinien zgłaszać się na badania oraz zabiegi lecznicze punktualnie w wyznaczonym miejscu, ściśle przestrzegając zaleceń i wskazań w zakresie określonych zabiegów. Zabiegi nie wykorzystane z winy kuracjusza przepadają.
 8. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia Kuracjusza powinien on niezwłocznie powiadomić dyżurną pielęgniarkę.
 9. Godziny posiłków dla Kuracjuszy:
  • śniadanie 7.15
  • obiad 12.15
  • kolacja 17.15
 10. W przypadku wcześniejszego przyjazdu do Sanatorium ośrodek nie gwarantuje zakwaterowania, jedynie w przypadku wolnych miejsc i za wcześniejszą rezerwacją według cennika hotelowego aktualnie obowiązującego.
 11. W przypadku nieuzasadnionych, nieterminowych wyjazdów oraz przyjazdów pobierane są dodatkowe opłaty w wysokości:
  • sanatorium (21 dni) – 68,00 zł za dobę
  • rehabilitacyjna sanatoryjna (28 dni) – 88 zł za dobę
 12. Wypis z sanatorium następuje ostatniego dnia oznaczonego na skierowaniu. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z kontynuowania leczenia uzdrowiskowego przez kuracjusza (wcześniejszy wyjazd) pobierana jest odpłatność za każdą dobę w wysokości równowartości kwoty, jaką otrzymuje Sanatorium Gryf na podstawie umowy zawartej z odziałem NFZ za osobodzień pobytu kuracjusza. Każda rezygnacja z kontynuowania leczenia uzdrowiskowego musi być uzasadniona i udokumentowana. Za uzasadnioną rezygnację uznaje się chorobę, wypadek losowy, potwierdzony stosownym zaświadczeniem. Zamiar wcześniejszego wyjazdu należy zgłaszać w Recepcji Sanatorium celem załatwienia niezbędnych formalności, a także uregulowania wzajemnych zobowiązań (zapłaty). Kuracjusz rezygnujący z kontynuowania leczenia uzdrowiskowego składa lekarzowi prowadzącemu pisemne oświadczenie.
 13. W dniu wyjazdu kuracjusz proszony jest o przekazanie karty zabiegowej pielęgniarce dyżurnej oraz odebranie karty informacyjnej
 14. Cisza nocna w Sanatorium obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00. Samowolne opuszczenie obiektu w godz. 22.00-6.00 przez kuracjusza z NFZ jest zabronione.
 15. W Sanatorium obowiązuje Kuracjusza przestrzeganie przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych.
 16. Kuracjusz odpowiada materialnie za wyposażenie pokoju, w którym przebywa.
 17. Kuracjusz zobowiązany jest do utrzymania czystości i do przestrzegania porządku na terenie całego sanatorium.
 18. Prosimy o nie używanie w pokojach grzałek, kuchenek elektrycznych i żelazek.
 19. Zabrania się wynoszenia przez kuracjuszy z restauracji sztućców i nakryć stołowych.
 20. Sanatorium nie ponosi odpowiedzialności za zaginione cenne przedmioty (jak np. sprzęt, biżuteria, ) oraz gotówkę będące własnością kuracjusza, a które nie zostały oddane do depozytu.
 21. Pokoje należy zamykać na czas nieobecności a klucze pozostawić w Recepcji. W przypadku zgubienia lub zniszczenia klucza kuracjusz ponosi opłatę w wysokości 200 zł.
 22. W Sanatorium obowiązuje zakaz spożywania alkoholu w pokojach oraz bezwzględny zakaz palenia na terenie obiektu.
 23. Kuracjusz nie stosujący się do postanowień niniejszego Regulaminu może zostać przedterminowo, dyscyplinarnie wypisany z Sanatorium.
 24. Sanatorium zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu szkody materialnej wyrządzonych przez kuracjusza na drodze postępowania sądowego.
 25. Skargi i wnioski przyjmuje Dyrektor Sanatorium w środę w godz. 13.00-14.00
 26. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. CRiOB Sanatorium Uzdrowiskowe Gryf informuję, iż:
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Sp. z o.o., Sp.k. 78-100 Kołobrzeg ul. Jerzego Waszyngtona 1,
  • Wszelkie informacje na temat Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez administratora można uzyskać pod adresem e-mail: gryf@gryf.info.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
   • wykonania umowy, której jest Pani stroną lub odbiorcą świadczeń, do podjęcia działań przed zawarciem umowy w celu zapewnienia wykonania zobowiązania tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej;
   • dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami kierowanymi w stosunku do administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia
  • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
   • podmioty świadczące usługi wsparcia w zakresie realizacji usług leczniczych oraz usług z zakresu odnowy biologicznej;
   • podmioty świadczące usługi wsparcia IT oraz dostarczające oprogramowanie informatyczne, w ramach wykonywania usług, w szczególności usług serwisowych,
   • kancelariom prawnym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz okres właściwy dla przedawnienia roszczeń lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń z umowy wynikających, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi później,
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek konieczny podjęcia działań na Pani/Pana żądania, a następnie zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie jest możliwe podjęcie żądanych działań, a następnie zawarcie, a tym samym wykonanie umowy z administratorem,
  • Pani/Pana dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG,

KIEROWNIK ZOZ – MARIOLA KLUKACZEWSKA
Z-CA KIEROWNIKA DS. LECZNICTWA – ADAM SIENKIEWICZ


Załącznik do regulaminu: Liczba miejsc i standard pokoi zakontraktowanych w NFZ / aktualizowany corocznie /

Załącznik nr 1/2018

LICZBA MIEJSC I STANDARD POKOI ZAKONTRAKTOWANYCH W NFZ NA 2018 ROK

LP. SANATORIUM 21 DNI DLA DOROSŁYCH   SANATORIUM-REHAB. 28 DNI DLA DOROSŁYCH  
  TERMIN ILOŚĆ SKIEROWAŃ TERMIN ILOŚĆ SKIEROWAŃ
1 05.01-26.01.2018 117 02.01-30.01.2018 50
2 06.01-27.01.2018 60 31.01-28.02.2018 50
3 27.01-17.02.2018 130 01.03-29.03.2018 36
4 18.02-11.03.2018 130 30.03-27.04.2018 36
5 12.03-02.04.2018 110 28.04-26.05.2018 30
6 03.04-24.04.2018 110 27.05-24.06.2018 30
7 25.04-16.05.2018 110 25.06-23.07.2018 26
8 17.05-07.06.2018 90 24.07-21.08.2018 28
9 08.06-29.06.2018 90 22.08-19.09.2018 34
10 30.06-21.07.2018 90 20.09-18.10.2018 52
11 22.07-12.08.2018 90 19.10-18.11.2018 55
12 13.08-03.09.2018 90 19.11-15.12.2018 55
13 04.09-25.09.2018 90    
14 26.09-17.10.2018 105    
15 18.10-08.11.2018 155    
16 09.11-30.11.2018 155    
17 01.12-22.12.2018 155  


STANDARDY POKOI ZAKONTRAKTOWANYCH Z NFZ:

 1. POKÓJ 1-OS Z PEŁNYM WĘZŁEM HIGIENICZNO- SANITARNYM
 2. POKÓJ 2-OS Z PEŁNYM WĘZŁEM HIGIENICZNO- SANITARNYM
 3. POKÓJ WIELOOSOBOWY Z PEŁNYM WĘZŁEM HIGIENICZNO- SANITARNYM
 4. POKÓJ TYPU STUDIO 1-OS I 2-OS


POKOJE SĄ PRZYDZIELANE PO PRZYJEŹDZIE KURACJUSZY W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI DANEGO STANDARDU POKOJU NA OKREŚLONYM TURNUSIE SANATORYJNYM