Wypoczynek w Kołobrzegu

w atrakcyjnej cenie

Rezerwacja
Przyjazd
Wyjazd
Ilość osób

Regulamin kuracjusza

1. Kuracjusz ma prawo przebywać w obiekcie na leczeniu:
a. sanatoryjnym
b. rehabilitacyjnym
c. pełnopłatnym (pobyt komercyjny)

2. Rejestracja kuracjuszy odbywa się w Recepcji, gdzie pobiera się częściową odpłatność od osób ze skierowaniem sanatoryjnym i rehabilitacyjnym z NFZ.

3. Kuracjusze są zobowiązani do uiszczenia opłaty za pobyt w ciągu 72 godzin.

4. Po przyjeździe do Sanatorium kuracjusz powinien okazać pielęgniarce dyżurnej następujące dokumenty:
a. skierowanie z NFZ
b. wniosek lekarski na leczenie uzdrowiskowe
c. wyniki badań dodatkowych

5. Turnus sanatoryjny rozpoczyna się od godziny 14.00 (od obiadu pierwszego dnia) , a kończy się o godzinie 12.00 ( do śniadania w dzień wyjazdu)

6. Kuracjusz zostaje zbadany przez lekarza w ciągu 24 godzin od przyjęcia do sanatorium oraz zostaną mu zlecone zabiegi lecznicze według określonych wskazań.

7. Kuracjusz powinien zgłaszać się na badania oraz zabiegi lecznicze punktualnie w wyznaczonym miejscu, ściśle przestrzegając zaleceń i wskazań w zakresie określonych zabiegów. Zabiegi nie wykorzystane z winy kuracjusza przepadają.

8. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia Kuracjusza powinien on niezwłocznie powiadomić dyżurną pielęgniarkę.

9. Godziny posiłków dla Kuracjuszy:
a. śniadanie 7.15
b. obiad 12.15
c. kolacja 17.15

10. W przypadku wcześniejszego przyjazdu do Sanatorium ośrodek nie gwarantuje zakwaterowania, jedynie w przypadku wolnych miejsc i za wcześniejszą rezerwacją według cennika hotelowego aktualnie obowiązującego.

11. W przypadku nieuzasadnionych, nieterminowych wyjazdów oraz przyjazdów pobierane są dodatkowe opłaty w wysokości:
a. sanatorium (21 dni) – 83,00 zł za dobę
b. rehabilitacyjna sanatoryjna (28 dni) – 98,70 zł za dobę

12. Wypis z sanatorium następuje ostatniego dnia oznaczonego na skierowaniu. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z kontynuowania leczenia uzdrowiskowego przez kuracjusza (wcześniejszy wyjazd) pobierana jest odpłatność za każdą dobę w wysokości równowartości kwoty, jaką otrzymuje Sanatorium Gryf na podstawie umowy zawartej z odziałem NFZ za osobodzień pobytu kuracjusza. Każda rezygnacja z kontynuowania leczenia uzdrowiskowego musi być uzasadniona i udokumentowana. Za uzasadnioną rezygnację uznaje się chorobę, wypadek losowy, potwierdzony stosownym zaświadczeniem. Zamiar wcześniejszego wyjazdu należy zgłaszać w Recepcji Sanatorium celem załatwienia niezbędnych formalności, a także uregulowania wzajemnych zobowiązań (zapłaty). Kuracjusz rezygnujący z kontynuowania leczenia uzdrowiskowego składa lekarzowi prowadzącemu pisemne oświadczenie.

13. W dniu wyjazdu kuracjusz proszony jest o przekazanie karty zabiegowej pielęgniarce dyżurnej oraz odebranie karty informacyjnej.

14. Cisza nocna w Sanatorium obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00. Samowolne opuszczenie obiektu w godz. 22.00-6.00 przez kuracjusza z NFZ jest zabronione.

15. W Sanatorium obowiązuje Kuracjusza przestrzeganie przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych.
16. Kuracjusz odpowiada materialnie za wyposażenie pokoju, w którym przebywa.

17. Kuracjusz zobowiązany jest do utrzymania czystości i do przestrzegania porządku na terenie całego sanatorium.

18. Prosimy o nie używanie w pokojach grzałek, kuchenek elektrycznych i żelazek.

19. Zabrania się wynoszenia przez kuracjuszy z restauracji sztućców i nakryć stołowych.

20. Sanatorium nie ponosi odpowiedzialności za zaginione cenne przedmioty (jak np. sprzęt, biżuteria, ) oraz gotówkę będące własnością kuracjusza, a nie zostały oddane do depozytu.

21. Pokoje należy zamykać na czas nieobecności a klucze pozostawić w Recepcji. W przypadku zgubienia lub zniszczenia klucza kuracjusz ponosi opłatę w wysokości 200 zł.

22. W Sanatorium obowiązuje zakaz spożywania alkoholu w pokojach oraz bezwzględny zakaz palenia na terenie obiektu..

23. Kuracjusz nie stosujący się do postanowień niniejszego Regulaminu może zostać przedterminowo, dyscyplinarnie wypisany z Sanatorium.

24. Sanatorium zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu szkody materialnej wyrządzonych przez kuracjusza na drodze postępowania sądowego.

25. Skargi i wnioski przyjmuje Dyrektor Sanatorium w środę w godz. 13.00-14.00

Liczba miejsc i standard pokoi zakontraktowanych w NFZ na 2019 rok.
LP.Sanatorium 21 dni dla dorosłychSanatorium-rehab. 28 dni dla dorosłych
Termin Ilość skierowań Termin Ilość skierowań
103.01-24.01.202014404.01-01.02.202036
207.01-28.01.20204702.02-.01.03.202034
325.01-15.02.202011502.03-30.03.202029
429.01-19.02.20204531.03-28.04.202032
516.02-08.03.202011729.04-27.05.202032
620.02-12.03.20203928.05-25.06.202032
709.03-30.03.202010826.06-24.07.202032
813.03-3.04.20203125.07-22.08.202032
931.03-21.04.202010523.08-20.09.202033
1004.04-25.04.20201821.09-19.10.202033
1122.04-13.05.202010620.10-17.11.202033
1214.05-04.06.20209018.11-16.12.202033
1305.06-26.06.202090  
1427.06-18.07.202090  
1519.07-09.08.202090  
1610.08-31.08.202090  
1701.09-22.09.202090  
1823.09-14.10.2020110  
1915.10-05.11.2020155  
2006.11-27.11.2020155  
2128.11-19.12.2020160 

Standardy pokoi zakontraktowanych z nfz:

  1. Pokój 1-os z pełnym węzłem higieniczno- sanitarnym
  2. Pokój 2-os z pełnym węzłem higieniczno- sanitarnym
  3. Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno- sanitarnym
  4. Pokój typu studio 1-os I 2-os

Pokoje są przydzielane po przyjeździe kuracjuszy w miarę dostepności danego standardu pokoju na określonym turnusie sanatoryjnym