Wypoczynek w Kołobrzegu

w atrakcyjnej cenie

  Rezerwacja
  Przyjazd
  Wyjazd
  Ilość osób

  Regulamin kuracjusza

  1. Kuracjusz ma prawo przebywać w obiekcie na leczeniu:
  a. sanatoryjnym
  b. rehabilitacyjnym
  c. pełnopłatnym (pobyt komercyjny)

  2. Rejestracja kuracjuszy odbywa się w Recepcji, gdzie pobiera się częściową odpłatność od osób ze skierowaniem sanatoryjnym i rehabilitacyjnym z NFZ.

  3. Kuracjusze są zobowiązani do uiszczenia opłaty za pobyt w ciągu 72 godzin.

  4. Po przyjeździe do Sanatorium kuracjusz powinien okazać pielęgniarce dyżurnej następujące dokumenty:
  a. skierowanie z NFZ
  b. wniosek lekarski na leczenie uzdrowiskowe
  c. wyniki badań dodatkowych

  5. Turnus sanatoryjny rozpoczyna się od godziny 14.00 (od obiadu pierwszego dnia) , a kończy się o godzinie 12.00 ( do śniadania w dzień wyjazdu)

  6. Kuracjusz zostaje zbadany przez lekarza w ciągu 24 godzin od przyjęcia do sanatorium oraz zostaną mu zlecone zabiegi lecznicze według określonych wskazań.

  7. Kuracjusz powinien zgłaszać się na badania oraz zabiegi lecznicze punktualnie w wyznaczonym miejscu, ściśle przestrzegając zaleceń i wskazań w zakresie określonych zabiegów. Zabiegi nie wykorzystane z winy kuracjusza przepadają.

  8. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia Kuracjusza powinien on niezwłocznie powiadomić dyżurną pielęgniarkę.

  9. Godziny posiłków dla Kuracjuszy:
  a. śniadanie 7.15
  b. obiad 12.15
  c. kolacja 17.15

  10. W przypadku wcześniejszego przyjazdu do Sanatorium ośrodek nie gwarantuje zakwaterowania, jedynie w przypadku wolnych miejsc i za wcześniejszą rezerwacją według cennika hotelowego aktualnie obowiązującego.

  11. W przypadku nieuzasadnionych, nieterminowych wyjazdów oraz przyjazdów pobierane są dodatkowe opłaty w wysokości:
  a. sanatorium (21 dni) – 136,00 zł za dobę
  b. rehabilitacyjna sanatoryjna (28 dni) – 145,00 zł za dobę

  12. Wypis z sanatorium następuje ostatniego dnia oznaczonego na skierowaniu. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z kontynuowania leczenia uzdrowiskowego przez kuracjusza (wcześniejszy wyjazd) pobierana jest odpłatność za każdą dobę w wysokości równowartości kwoty, jaką otrzymuje Sanatorium Gryf na podstawie umowy zawartej z odziałem NFZ za osobodzień pobytu kuracjusza. Każda rezygnacja z kontynuowania leczenia uzdrowiskowego musi być uzasadniona i udokumentowana. Za uzasadnioną rezygnację uznaje się chorobę, wypadek losowy, potwierdzony stosownym zaświadczeniem. Zamiar wcześniejszego wyjazdu należy zgłaszać w Recepcji Sanatorium celem załatwienia niezbędnych formalności, a także uregulowania wzajemnych zobowiązań (zapłaty). Kuracjusz rezygnujący z kontynuowania leczenia uzdrowiskowego składa lekarzowi prowadzącemu pisemne oświadczenie.

  13. W dniu wyjazdu kuracjusz proszony jest o przekazanie karty zabiegowej pielęgniarce dyżurnej oraz odebranie karty informacyjnej.

  14. Cisza nocna w Sanatorium obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00. Samowolne opuszczenie obiektu w godz. 22.00-6.00 przez kuracjusza z NFZ jest zabronione.

  15. W Sanatorium obowiązuje Kuracjusza przestrzeganie przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych.
  16. Kuracjusz odpowiada materialnie za wyposażenie pokoju, w którym przebywa.

  17. Kuracjusz zobowiązany jest do utrzymania czystości i do przestrzegania porządku na terenie całego sanatorium.

  18. Prosimy o nie używanie w pokojach grzałek, kuchenek elektrycznych i żelazek.

  19. Zabrania się wynoszenia przez kuracjuszy z restauracji sztućców i nakryć stołowych.

  20. Sanatorium nie ponosi odpowiedzialności za zaginione cenne przedmioty (jak np. sprzęt, biżuteria, ) oraz gotówkę będące własnością kuracjusza, a nie zostały oddane do depozytu.

  21. Pokoje należy zamykać na czas nieobecności a klucze pozostawić w Recepcji. W przypadku zgubienia lub zniszczenia klucza kuracjusz ponosi opłatę w wysokości 200 zł.

  22. W Sanatorium obowiązuje zakaz spożywania alkoholu w pokojach oraz bezwzględny zakaz palenia na terenie obiektu..

  23. Kuracjusz nie stosujący się do postanowień niniejszego Regulaminu może zostać przedterminowo, dyscyplinarnie wypisany z Sanatorium.

  24. Sanatorium zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu szkody materialnej wyrządzonych przez kuracjusza na drodze postępowania sądowego.

  25. Skargi i wnioski przyjmuje Dyrektor Sanatorium w środę w godz. 13.00-14.00

  KIEROWNIK ZOZ – OLIMPIA GRIESA

  Z-CA DS. LECZNICTWA – ADAM SIENKIEWICZ

  Liczba miejsc i standard pokoi zakontraktowanych w NFZ na 2022 rok.

  LP.Sanatorium 21 dni dla dorosłychSanatorium-rehab. 28 dni dla dorosłych
  Termin Ilość skierowań Termin Ilość skierowań
  103.01-24.01.202215002.01-30.01.202230
  207.01-28.01.20227831.01-.28.02.202230
  325.01-15.02.202215001.03-29.03.202230
  429.01-19.02.20221830.03-27.04.202230
  516.02-09.03.202215828.04-26.05.202230
  620.02-13.03.20222527.05-24.06.202230
  710.03-31.03.202215025.06-23.07.202230
  814.03-04.04.20222024.07-21.08.202230
  901.04-22.04.202215022.08-19.09.202230
  1005.04-26.04.20222020.09-18.10.202230
  1123.04-14.05.202217419.10-16.11.202245
  1227.04-18.05.20223017.11-15.12.202246
  1315.05-05.06.2022140  
  1406.06-27.06.2022134  
  1528.06-19.07.2022122  
  1620.07-10.08.2022122  
  1711.08-01.09.2022120  
  1802.09-23.09.2022123  
  1924.09-15.10.2022142  
  2016.10-06.11.2022148  
  2107.11-28.11.2022168  
  2229.11-20.12.2022169 

  STANDARDY POKOI ZAKONTRAKTOWANYCH Z NFZ:
  1. POKÓJ 1-OS Z PEŁNYM WĘZŁEM HIGIENICZNO- SANITARNYM
  2. POKÓJ 2-OS Z PEŁNYM WĘZŁEM HIGIENICZNO- SANITARNYM
  3. POKÓJ WIELOOSOBOWY Z PEŁNYM WĘZŁEM HIGIENICZNO- SANITARNYM
  4. POKÓJ TYPU STUDIO 1-OS I 2-OS

  POKOJE SĄ PRZYDZIELANE PO PRZYJEŹDZIE KURACJUSZY W MIARĘ DOSTEPNOŚCI DANEGO STANDARDU POKOJU NA OKREŚLONYM TURNUSIE SANATORYJNYM