Wypoczynek w Kołobrzegu

w atrakcyjnej cenie

Regulamin kuracjusza

REGULAMIN POBYTU KURACJUSZA W ZOZ Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Sanatorium Uzdrowiskowym Gryf

1. Kuracjusz ma prawo przebywać w obiekcie na leczeniu:
a. sanatoryjnym
b. rehabilitacyjnym
c. pełnopłatnym (pobyt komercyjny)

2. Rejestracja kuracjuszy odbywa się w Recepcji, gdzie pobiera się częściową odpłatność od osób ze skierowaniem sanatoryjnym i rehabilitacyjnym z NFZ.

3. Kuracjusze są zobowiązani do uiszczenia opłaty za pobyt w ciągu 72 godzin.

4. Po przyjeździe do Sanatorium kuracjusz powinien okazać pielęgniarce dyżurnej następujące dokumenty:

a. skierowanie z NFZ
b. wniosek lekarski na leczenie uzdrowiskowe
c. wyniki badań dodatkowych

5. Turnus sanatoryjny rozpoczyna się od godziny 14.00 (od obiadu pierwszego dnia) , a kończy się o godzinie 12.00 ( do śniadania w dzień wyjazdu)

6. Kuracjusz zostaje zbadany przez lekarza w ciągu 24 godzin od przyjęcia do sanatorium oraz zostaną mu zlecone zabiegi lecznicze według określonych wskazań.

7. Kuracjusz powinien zgłaszać się na badania oraz zabiegi lecznicze punktualnie w wyznaczonym miejscu, ściśle przestrzegając zaleceń i wskazań w zakresie określonych zabiegów. Zabiegi nie wykorzystane z winy kuracjusza przepadają.

8. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia Kuracjusza powinien on niezwłocznie powiadomić dyżurną pielęgniarkę.

9. Godziny posiłków dla Kuracjuszy:

a. śniadanie 7.15
b. obiad 12.15
c. kolacja 17.15

10. W przypadku wcześniejszego przyjazdu do Sanatorium ośrodek nie gwarantuje zakwaterowania, jedynie w przypadku wolnych miejsc i za wcześniejszą rezerwacją według cennika hotelowego aktualnie obowiązującego.

11. W przypadku nieuzasadnionych, nieterminowych wyjazdów oraz przyjazdów pobierane są dodatkowe opłaty w wysokości:
a. sanatorium (21 dni) – 169,00 zł za dobę
b. rehabilitacyjna sanatoryjna (28 dni) – 178,00 zł za dobę

12. Wypis z sanatorium następuje ostatniego dnia oznaczonego na skierowaniu. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z kontynuowania leczenia uzdrowiskowego przez kuracjusza (wcześniejszy wyjazd) pobierana jest odpłatność za każdą dobę w wysokości równowartości kwoty, jaką otrzymuje Sanatorium Gryf na podstawie umowy zawartej z odziałem NFZ za osobodzień pobytu kuracjusza. Każda rezygnacja z kontynuowania leczenia uzdrowiskowego musi być uzasadniona i udokumentowana. Za uzasadnioną rezygnację uznaje się chorobę, wypadek losowy, potwierdzony stosownym zaświadczeniem. Zamiar wcześniejszego wyjazdu należy zgłaszać w Recepcji Sanatorium celem załatwienia niezbędnych formalności, a także uregulowania wzajemnych zobowiązań (zapłaty). Kuracjusz rezygnujący z kontynuowania leczenia uzdrowiskowego składa lekarzowi prowadzącemu pisemne oświadczenie.

13. W dniu wyjazdu kuracjusz proszony jest o przekazanie karty zabiegowej pielęgniarce dyżurnej oraz odebranie karty informacyjnej.

14. Cisza nocna w Sanatorium obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00. Samowolne opuszczenie obiektu w godz. 22.00-6.00 przez kuracjusza z NFZ jest zabronione.

15. W Sanatorium obowiązuje Kuracjusza przestrzeganie przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych.
16. Kuracjusz odpowiada materialnie za wyposażenie pokoju, w którym przebywa.

17. Kuracjusz zobowiązany jest do utrzymania czystości i do przestrzegania porządku na terenie całego sanatorium.

18. Prosimy o nie używanie w pokojach grzałek, kuchenek elektrycznych i żelazek.

19. Zabrania się wynoszenia przez kuracjuszy z restauracji sztućców i nakryć stołowych.

20. Sanatorium nie ponosi odpowiedzialności za zaginione cenne przedmioty (jak np. sprzęt, biżuteria, ) oraz gotówkę będące własnością kuracjusza, a nie zostały oddane do depozytu.

21. Pokoje należy zamykać na czas nieobecności a klucze pozostawić w Recepcji. W przypadku zgubienia lub zniszczenia klucza kuracjusz ponosi opłatę w wysokości 200 zł.

22. W Sanatorium obowiązuje zakaz spożywania alkoholu w pokojach oraz bezwzględny zakaz palenia na terenie obiektu..

23. Kuracjusz nie stosujący się do postanowień niniejszego Regulaminu może zostać przedterminowo, dyscyplinarnie wypisany z Sanatorium.

24. Sanatorium zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu szkody materialnej wyrządzonych przez kuracjusza na drodze postępowania sądowego.

25. Skargi i wnioski przyjmuje Dyrektor Sanatorium w środę w godz. 13.00-14.00

KIEROWNIK ZOZ – OLIMPIA GRIESA
Z-CA DS. LECZNICTWA – ADAM SIENKIEWICZ

Liczba miejsc i standard pokoi zakontraktowanych w NFZ na 2023 rok.

LP.Sanatorium 21 dni dla dorosłychSanatorium-rehab. 28 dni dla dorosłych
Termin Ilość skierowań Termin Ilość skierowań
103.01-24.01.202316003.01-31.01.202344
207.01-28.01.20235601.02-.01.03.202342
325.01-15.02.202315202.03-30.03.202334
430.01-20.02.20231601.04-29.04.202330
516.02-09.03.202314729.04-27.05.202329
621.02-14.03.20234829.05-26.06.202329
710.03-31.03.202313827.06-25.07.202330
815.03-05.04.20233526.07-23.08.202329
901.04-22.04.202314524.08-21.09.202329
1006.04-27.04.20231522.09-20.10.202329
1123.04-14.05.202314521.10-18.11.202333
1229.04-20.05.20233219.11-17.12.202333
1315.05-05.06.2023157  
1420.05-10.06.202325  
1506.06-27.06.2023150  
1628.06-19.07.2023146  
1720.07-10.08.2023140  
1811.08-01.09.2023140  
1902.09-23.09.2023145  
2024.09-15.10.2023145  
2116.10-06.11.2023145  
2207.11-28.11.2023165  
2329.11-20.12.2023165 

STANDARDY POKOI ZAKONTRAKTOWANYCH Z NFZ:
1. POKÓJ 1-OS Z PEŁNYM WĘZŁEM HIGIENICZNO- SANITARNYM
2. POKÓJ 2-OS Z PEŁNYM WĘZŁEM HIGIENICZNO- SANITARNYM
3. POKÓJ WIELOOSOBOWY Z PEŁNYM WĘZŁEM HIGIENICZNO- SANITARNYM
4. POKÓJ TYPU STUDIO 1-OS I 2-OS

POKOJE SĄ PRZYDZIELANE PO PRZYJEŹDZIE KURACJUSZY W MIARĘ DOSTEPNOŚCI DANEGO STANDARDU POKOJU NA OKREŚLONYM TURNUSIE SANATORYJNYM