Wypoczynek w Kołobrzegu

w atrakcyjnej cenie

Regulamin obiektu

Dyrekcja Ośrodka Wypoczynkowego GRYF przy ulicy Waszyngtona 1 będzie Państwu wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.
§ 1

 1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00 dnia następnego.
 3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

§ 2

 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 2. Ośrodek uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§ 3

 1. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 2. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00.
 3. Ośrodek może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników ośrodka albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu.

§ 4
W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

 1. Ośrodek ma obowiązek zapewnić:
  a. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
  b. bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
  c. profesjonalną i uprzejmą obsługę
  d. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie
  e. w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

§ 5

 1. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  a. udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą
  b. budzenie o wyznaczonej godzinie
  c. przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu

§ 6

 1. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. Ośrodek ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

§ 7

 1. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
 2. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa powyżej, odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1964 roku w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady. (Dz. u. z 1965 roku nr 1, poz. 2) z późniejszymi zmianami.

§ 8

 1. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

§ 9

 1. W ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00 dnia następnego
 2. Zachowanie gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 3. Gość przebywający w hotelu z psem powinien posiadać jego aktualną książeczkę szczepień oraz zapoznać się z regulaminem przebywania zwierząt na terenie obiektu.

§ 10

 1. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.
 2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Opłata za zgubienie klucza hotelowego wynosi 200 zł.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 4. W ośrodku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu , papierosów i e-papierosów.

§ 11

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na wskazany przez gościa adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, ośrodek przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

§ 12

 1. Administratorem danych osobowych Gościa jest: Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Sp. z o.o. Sp.k, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem ul. WASZYNGTONA 1, 78-100 Kołobrzeg, NIP 671-170-78-08 zwana dalej „Ośrodkiem Wypoczynkowym ”.
 2. Wszelkie informacje na temat Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez administratora można uzyskać pod adresem e-mail: gryf@gryf.info.pl
 3. Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a Ośrodkiem Wypoczynkowym umowy o świadczenie usług hotelarskich. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług hotelarskich lub innych podobnych usług, które na życzenie Gościa są świadczone przez Ośrodek Wypoczynkowy. Ponadto, dane osobowe Gościa mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w Ośrodku Wypoczynkowym. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona Gościa oraz innych osób przebywających na terenie Ośrodka Wypoczynkowego lub w jego okolicy.
 4. W przypadku podania przez Gościa danych osobowych dotyczących preferencji odnośnie pobytu lub realizowanych świadczeń, Ośrodek Wypoczynkowy może przetwarzać te dane osobowe dla celów poprawy jakości świadczonych przez Ośrodek Wypoczynkowy usług lub zapewnia komfortu Gościa bądź realizacji dodatkowych świadczeń na rzecz Gościa. Dotyczy to również przetwarzania danych wrażliwych. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest usprawiedliwiony interes Ośrodka Wypoczynkowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ośrodek Wypoczynkowy dokonał oceny wpływu działań podejmowanych w tym celu na prywatności Gościa. Ocena ta doprowadziła Ośrodek Wypoczynkowy do konkluzji, że przetwarzanie danych osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu nie ingeruje zbytnio w prywatność Gościa, ponieważ taki sposób przetwarzania danych osobowych Gościa ma prowadzić do poprawy jakości świadczonych przez Ośrodek Wypoczynkowy usług, co ma przynieść Gościowi korzyści w postaci lepszego zrozumienia potrzeb Gościa. Dlatego też interesy i prywatność Gościa nie zostaną naruszone.
 5. Dane osobowe Gościa mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia badań satysfakcji Gościa w związku ze świadczonymi przez Ośrodek Wypoczynkowy usługami. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest usprawiedliwiony interes Hotelu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ośrodek Wypoczynkowy dokonał oceny wpływu działań podejmowanych w tym celu na prywatność Gościa. Ocena ta doprowadziła Ośrodek Wypoczynkowy do konkluzji, że przetwarzanie danych osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu nie ingeruje zbytnio w prywatność Gościa, ponieważ taki sposób przetwarzania danych osobowych Gościa ma prowadzić do poprawy jakości świadczonych przez Ośrodek Wypoczynkowy usług, co ma przynieść Gościowi korzyści w postaci lepszego zrozumienia potrzeb Gościa. Dlatego też interesy i prywatność Gościa nie zostaną naruszone.
 6. Ośrodek Wypoczynkowy informuje, że podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do identyfikacji Gościa jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Ośrodkiem Wypoczynkowym , jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
 7. Ośrodek Wypoczynkowy informuje, że każdy Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Każdy Gość ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
 8. Ośrodek Wypoczynkowy informuje, że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi hotelarskiej na rzecz Gościa, jak również o Ośrodek Wypoczynkowy pozyskał dane osobowe Gościa można uzyskać informacje w Recepcji. dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 7 dni.
 9. Ośrodek Wypoczynkowy informuje, że dane osobowe Gościa mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
  a) Kancelariom prawnym współpracującym z Ośrodek Wypoczynkowy
  b) Firmom ubezpieczeniowym współpracującym z Ośrodek Wypoczynkowy,
  c) Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Ośrodku Wypoczynkowym,
  d) Firmom kurierskim i pocztowym,
  e) Biurom podróży.
 10. Ośrodek Wypoczynkowy informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.
 11. W przypadku zarezerwowania noclegu w Ośrodku Wypoczynkowym za pośrednictwem biura podróży lub portalu rezerwacyjnego, kategorie danych osobowych Gościa przekazane do przez te podmioty mogą obejmować szczególności imię i nazwisko, datę pobytu, adres e-mail, numer telefonu Gościa. O dokładnym źródle, z którego Ośrodek Wypoczynkowy pozyskał dane osobowe Gościa można uzyskać informacje w Recepcji. dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 7 dni.

Dyrekcja
Ośrodka Wypoczynkowego Gryf